Pracodawcy krytycznie o rozbiorze OFE

Napisane przez | Artykuły, Blog, OFE, PPE, System Emerytalny

Lewiatan ostrzega, że przekazanie środków z OFE do Funduszu Rezerwy Demograficznej wpłynnie negatywnie na wielkość i efektywność inwestycji.

Konfederacja Lewiatan uznaje za to za racjonalną propozycję przekształcenia kapitałowej części powszechnego systemu emerytalnego w dobrowolne ubezpieczenie dodatkowe. Źle ocenia jednak pomysł przekazania środków z otwartych funduszy emerytalnych do Funduszu Rezerwy Demograficznej. Jej zdaniem stoi to w sprzeczności z Programem Budowy Kapitału przygotowanym przez Ministerstwo Rozwoju i jej realizacja wpłynęłaby negatywnie na wielkość i efektywność inwestycji w naszym kraju.

Lewiatan w ten sposób ocenił informację rządu dla Sejmu o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych.

Według organizacji po wprowadzeniu planów kapitałowych powszechne ubezpieczenie emerytalne miałoby charakter w pełni repartycyjny, czyli umowy międzypokoleniowej, i stanowiłoby element finansów publicznych, a dodatkowe ubezpieczenie emerytalne miałoby charakter kapitałowy i należałoby do sektora prywatnego. OFE zostałyby przekształcone w fundusze inwestycyjne polskich akcji – wskazują pracodawcy.

Zdaniem Lewiatana to rozwiązanie znajduje swoje uzasadnienie nie tylko w dobrych wynikach OFE, ale też w niskich opłatach pobieranych obecnie przez te instytucje, co może stać się istotnym czynnikiem zwiększającym konkurencyjność pomiędzy instytucjami działającymi na rynku kapitałowym.

Z aktualnych analiz wynika bowiem, że opłaty za zarządzanie OFE są obecnie ponad 50 proc. niższe niż wynagrodzenia pobierane z tytułu zarządzania w globalnych firmach asset management (dla porównywalnych typów portfeli). Oszacowana przez firmę Mercer stawka wynagrodzenia za zarządzanie netto polskich PTE wyniosła 0,21 proc. aktywów, podczas gdy dla porównywanej próby globalnych firm asset management wskaźnik ten wyniósł 0,45 proc.. OFE są również znacznie tańsze od polskich funduszy akcyjnych i stabilnego wzrostu.

– Przedstawiona przez Ministerstwo Rozwoju propozycja jest racjonalna. Przy czym kluczowe znaczenie dla powodzenia zawartej w niej idei będzie miała kwestia zagwarantowania obywatelom, że aktywa przekazane z OFE stanowić będą ich prywatną własność – mówi cytowany w komunikacie Jeremi Mordasewicz, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan. Jak dodaje jest to warunek konieczny dla przywrócenia podstawowego zaufania do systemu emerytalnego i szerzej- państwa.

– Jedynie ustawowa gwarancja zmiany charakteru środków publicznych na prywatne może uwiarygodnić planowaną reformę i wzmocnić zaufanie do systemu emerytalnego – uważa Mordasewicz.

Według Lewiatana niezbędne jest przy tym zadbanie o wprowadzenie co najmniej 12 miesięcznego okresu przejściowego na prawidłową realizację zadań wynikających z zakładanej reformy II filara i konieczność przygotowania się funduszy emerytalnych do nowej roli po przekształceniu.

Zdaniem organizacji jakiekolwiek związki dodatkowego ubezpieczenia emerytalnego z sektorem publicznym, zarówno organizacyjne jak i finansowe, będą zniechęcać do przystąpienia. Dlatego Lewiatan negatywnie ocenia propozycję powierzenia zarządzania dodatkowymi ubezpieczeniami emerytalnymi państwowemu Polskiemu Funduszowi Rozwoju na co najmniej 2 lata.

– Obecnie dodatkowe dobrowolne oszczędności emerytalne gromadzone w Pracowniczych Programach Emerytalnych, Indywidualnych Kontach Emerytalnych i Indywidualnych Kontach Zabezpieczenia Emerytalnego, stanowią nieco ponad 1 procent PKB i mają znikomy wpływ na bezpieczeństwo emerytalne oraz poziom i efektywność inwestycji. Zwiększenie oszczędności emerytalnych przyniosłoby przede wszystkim korzyści indywidualne oszczędzającym, ale również byłoby korzystne dla całej naszej gospodarki – wskazuje Lewiatan.

Last modified: 26 lutego 2018

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *