Jak wypełniać druki i formularze emerytalne ZUS?

Napisane przez | Artykuły, Blog, Poradnik, System Emerytalny, ZUS

Aby otrzymać emeryturę z ZUS, poza spełnieniem określonych przez ustawę przesłanek konieczne jest wystąpienie z wnioskiem zawierającym żądanie przyznania takiego świadczenia. Sam wniosek można złożyć na kilka sposobów. Podpowiadamy jakie są opcje i krok po kroku przeprowadzamy przez sam wniosek.

Żądanie przyznania świadczenia może zostać złożone na piśmie, ustnie do protokołu w organie rentowym albo elektronicznie – przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE). Aby skorzystać z możliwości złożenia wniosku elektronicznie, wymagane jest założenie konta na PUE ZUS oraz profilu zaufanego na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego.

Wniosek o emeryturę składa osoba uprawniona do przyznania świadczenia lub jej przedstawiciel ustawowy. Warunkiem uzyskania emerytury jest osiągnięcie wieku emerytalnego i posiadanie okresów składkowych i nieskładkowych w ilości określonej w ustawie. Wraz z wnioskiem należy złożyć wymagane przepisami załączniki. Na podstawie złożonych dokumentów ZUS wszczyna postępowanie emerytalne skutkujące przyznaniem emerytury lub odmową prawa do niej.

Krok po kroku jak wypełnić wniosek o emeryturę?

1. Zbierz wszystkie dokumenty poświadczające okresy zatrudnienia oraz wysokość zarobków.

2. Pobierz i wypełnij wniosek o przyznanie emerytury (EMP) – możesz otrzymać bezpośrednio w placówce ZUS albo wydrukować ze strony internetowej www.zus.pl.

 • Wypełnij WIELKIMI LITERAMI,
 • Pola wyboru zaznacz znakiem X,
 • Wypełnij kolorem czarnym lub niebieskim (nie ołówkiem).

Dane wnioskodawcy

W części tej należy podać:

 • numer PESEL,
 • rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, jeśli wnioskodawca nie ma numeru PESEL,
 • NIP, jeśli jest on identyfikatorem podatkowym wnioskodawcy,
 • imię i nazwisko,
 • datę urodzenia,
 • płeć – poprzez wskazanie K-kobieta, M-mężczyzna,
 • nazwisko rodowe (zgodne z aktem urodzenia),
 • poprzednio używane nazwiska,
 • imię ojca i matki,
 • numer telefonu, co ułatwi organowi rentowemu kontakt z wnioskodawcą w jego sprawie.

Dane dotyczące adresu wnioskodawcy

W formularzu bezwarunkowo należy wpisać adres zameldowania na pobyt stały w Polsce/adres ostatniego zameldowania na pobyt stały w Polsce/adres miejsca pobytu w Polsce oraz adres do korespondencji. W danych dotyczących adresu do korespondencji trzeba dodatkowo podać nazwę państwa, jeśli adres jest inny niż polski.

Wymagane jest podanie aktualnego adresu zamieszkania wnioskodawcy, jeżeli adres ten jest inny niż adres zameldowania na pobyt stały w Polsce.

Zakres wniosku

Ta część formularza składa się z czterech punktów. Pierwszy z nich nie wymaga wypełnienia, stanowi on bowiem oświadczenie, że wnioskodawca wnosi o przyznanie emerytury. Kolejne punkty dotyczą odpowiednio:

– wyboru wariantu dotyczącego przyjęcia do obliczenia podstawy wymiaru emerytury zarobków z konkretnego okresu lub podstawy wymiaru wcześniej przyznanej renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury przyjętej do ustalenia świadczenia przedemerytalnego, przy czym z uwagi na zawiłość tematyki związanej z ustalaniem podstawy wymiaru starej emerytury w przypadku wniosku o to świadczenie warto zaznaczyć, aby do emerytury przyjąć zarobki pozwalające na ustalenie najkorzystniejszej kwoty świadczenia

– prośby o obliczenie wysokości emerytury według nowych zasad, jeżeli jest ona wyższa od obliczonej na dotychczasowych zasadach – dotyczy ona ubezpieczonego, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • urodził się przed 1 stycznia 1949 r.,
 • spełnia warunki do uzyskania emerytury ustalanej i obliczanej według dotychczasowych zasad,
 • kontynuował ubezpieczenia emerytalne i rentowe po ukończeniu powszechnego wieku emerytalnego,

– prośby o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w ofe na dochody budżetu państwa, jeśli wnioskodawca przystąpił do ofe i ubiega się o przyznanie wcześniejszej emerytury, to powinien złożyć wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w ofe na dochody budżetu państwa.

Oświadczenia wnioskodawcy

W tej części wniosku wnioskodawca składa oświadczenie, czy:

 • złożył obecnie wniosek lub pobiera któreś z wymienionych (w pkt 1 oświadczenia) świadczeń; jeśli nie składał wniosku o żadne ze świadczeń lub też nie pobiera żadnego świadczenia, dokonuje wyboru pola – nie dotyczy,
 • złożył wniosek o świadczenie lub ma przyznane któreś z wymienionych (w pkt 2 oświadczenia) świadczeń; jeśli nie składał wniosku lub nie ma przyznanego żadnego świadczenia, dokonuje wyboru pola – nie dotyczy, jeśli wnioskodawca złożył wniosek o świadczenie/ma przyznane świadczenie, powinien podać odpowiednią instytucję (spośród wskazanych) oraz miejscowość siedziby tej instytucji, a także numer sprawy,
 • pobiera któreś ze wskazanych (w pkt 3 oświadczenia) świadczeń wraz z podaniem jednostki, która wypłaca to świadczenie oraz numerem sprawy albo dokonać wyboru pola – nie dotyczy,
 • po przyznaniu emerytury zamierza lub nie osiągać przychody w wysokości niepowodującej zawieszenia lub zmniejszenia emerytury/powodującej zmniejszenie emerytury/powodującej zawieszenie emerytury (punktu tego nie wypełnia wnioskodawca, który osiągnął powszechny wiek emerytalny),
 • pozostaje nadal w stosunku pracy w Polsce lub za granicą; jeśli tak, to powinien podać wszystkich pracodawców, z którymi trwa stosunek pracy oraz kiedy nastąpi jego rozwiązanie,
 • emeryturę przekazywać na podany we wniosku adres zameldowania/zamieszkania/do korespondencji lub na rachunek bankowy w Polsce,
 • ma okresy ubezpieczenia/zamieszkania za granicą w państwach członkowskich Unii Europejskiej (UE)/Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) albo w państwach, z którymi Polska zawarła umowy dwustronne o zabezpieczeniu społecznym; jeśli tak, to wnioskodawca powinien wypełnić dodatkowo formularz E 207 PL oraz załącznik EMZ,
 • wnioskodawca prosi o odroczenie przyznania emerytury z danego państwa.

3. Do wniosku dołącz dokumenty, poświadczające twój staż pracy (czyli okresy zatrudnienia składkowe i nieskładkowe).

Wpisujesz te okresy chronologicznie w kwestionariuszu ZUS Rp-6 podając daty rozpoczęcia i zakończenia każdego okresu oraz rodzaj posiadanego dokumentu na ich potwierdzenie. Mogą to być świadectwa pracy i wszelkie dowody z akt osobowych (np. mianowanie, powołanie) z firm, w których wcześniej pracowałeś, legitymacje ubezpieczeniowe zawierające odpowiednie wpisy o zatrudnieniu, a jeśli przedsiębiorstwo, w którym pracowałeś nie istnieje – zaświadczenia z archiwów (informację o miejscu przechowywania dokumentacji znajdziesz m.in w bazie zlikwidowanych zakładów pracy zamieszczonej na stronie internetowej ZUS ).

4. Dołącz dokumenty potwierdzające twoje zarobki.

Podstawowym dokumentem potwierdzającym wysokość twojego wynagrodzenia jest zaświadczenie wystawione przez pracodawcę na druku Rp-7 na podstawie dokumentacji płacowej pracownika. Jeśli jej nie ma, pracodawca może wystawić zaświadczenie Rp-7 na podstawie dokumentacji osobowej (np. umowy o pracę, świadectwa pracy). Wysokość zarobków można też potwierdzić wpisami w legitymacji ubezpieczeniowej. Jeśli prowadziłeś działalność gospodarczą, wystarczy podać NKP (numer konta płatnika) – ZUS ma twoje dokumenty. Tak samo – gdy pracowałeś w firmie zatrudniającej do 20 osób, a twój pracodawca opłacał składki.

Okresy pracy zarobkowej (m.in. umowy o pracę, umowy agencyjnej lub zlecenia, pracy nakładczej, pracy w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych) możesz udowodnić przedstawiając następujące dokumenty:

 • zaświadczenie wystawione przez pracodawcę na druku ZUS Rp-7
 • legitymację ubezpieczeniowa z wpisanymi okresami zatrudnienia oraz wysokością zarobków, w tym datę rozpoczęcia i zakończenia pracy, rodzaj wykonywanej pracy, kwotę wynagrodzenia oraz rok, w którym to wynagrodzenie zostało osiągnięte, a także podpis pracodawcy lub upoważnionego pracownika i jego pieczątkę służbową
 • zaświadczenie z archiwum uprawnionego do potwierdzania dokumentacji płacowo-osobowej

Uwaga! Jeśli nie możesz uzyskać zaświadczenia ZUS Rp-7 (bo np. pracodawca już nie istnieje, a wcześniej nie zadbałeś o ten dokument), a nie masz też legitymacji ubezpieczeniowej, powinieneś poszukać dokumentacji osobowo-płacowej w archiwum lub u prywatnego przechowawcy.

Ważne! Dokumenty dotyczące zatrudnienia powinny być dołączone do wniosku w oryginale, mogą to być także poświadczone notarialnie odpisy, wypisy i kserokopie.

5. Złóż wniosek

Wniosek składasz w oddziale lub inspektoracie ZUS zgodnie ze swoim miejscem zameldowania na pobyt stały. Możesz również zwrócić się do pracodawcy, aby przesłał całość dokumentacji emerytalnej do właściwej jednostki ZUS, jednak nie jest to jego obowiązkiem. Wniosek o emeryturę możesz również przesłać drogą elektroniczną pod warunkiem, że dysponujesz podpisem elektronicznym albo korzystasz z tzw. profilu zaufanego nadanego (ePUAP). Jednak i tak nie unikniesz wizyty w ZUS, ponieważ dołączone do wniosku dokumenty, trzeba przekazać w formie papierowej (inaczej ZUS wezwie cię do uzupełnienia dokumentacji).

źródła: zus.pl superbiz.se.pl biznes.onet.pl

Last modified: 25 września 2018

7 Responses to :
Jak wypełniać druki i formularze emerytalne ZUS?

 1. Wojtczak napisał(a):

  Wzór wniosku wypełnionego na emeryturę

 2. Aldona napisał(a):

  Po osiagnieciu wieku emerytalnego(60lat) i 25-letniego zatrudnienia w Polsce Zus przyznal mi emeryture, ale ze wzgledu na zatrudnienia za granica zawiesil wyplate emerytury.W decyzji o przyznaniu emerytury poinformowano mnie, ze wraz se swiadectwem pracy musze wyslac wniosek o podjecie wyplaty emerytury.Gdzie moge znalezc wzor Tego wniosku, czy ma jakis symbol?Szukam juz od kilku DNI bezskutecznie, a dzwonienie do COT ZUS na número +48 225601600 przewleka sie w czasie NIE uzyskujac polaczenia z konsultantem i obciaza mnie dodatkowymi kosztami. Czy ktos moze mi pomoc???

  1. emerytka napisał(a):

   wniosek o podjecie wyp;laty emerytury to odręcznie napisany tekst do zus. Np. : zwracam się z prosba o rozpoczęcie wyplaty przyznanego mi świadczenia emerytalnego, nr sprawy….. decyzja z dnia..…. Data i podpis

 3. Grazyna napisał(a):

  Witam.Mieszkam za granica, a mam przyznana emeryture w Polsce lecz zawieszona.Czy ktos z Panstwa orientuje sie ,jesli mam dzialalnosc gospodarcza, jakie dokumenty musze przeslac do Zus ,bo oni zadaja P-45 .

 4. maria owczarek napisał(a):

  Gdzie zlozyc skarge na zus .Stracilam emeryture przez bledy ZUS w Chrzanowie .Mieszkam w Belgi.Teraz nie odpowiadaja na moje e-maile i listy.Nie odbieraja telefonu.

 5. maria owczarek napisał(a):

  Gdzie zlozyc skarge na zus w Chrzanowie.Stracilam emeryture przez blad w zus-ie,Mieszkam w Belg.Nie odpisuja na moje e-maile ,listy polecone i nie odbieraja telefonu.To trwa od stycznia

 6. Irena napisał(a):

  Ukończyłem 65 lat ,do tej pory pobierałem zasiłek przedemerytalny. Jaki mam złożyć wniosek o pełną emeryturę -oznaczenie i gdzie go złożyć skoro nic nie działa?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *