Jak ubiegać się o świadczenia z programu Mama4+

Napisane przez | Artykuły, Blog, Poradnik, Redakcja Poleca, ZUS

Chociaż są nazywane matczynymi, to nowe emerytury dla rodzica czwórki bądź więcej dzieci dotyczą także ojców. Bierzemy pod lupę to świadczenie.

Od 1 marca kobiety, które urodziły i wychowały co najmniej czworo dzieci, a nie mają niezbędnych środków do życia i osiągnęły wiek emerytalny, mogą dostać pieniądze z nowego programu. Podpowiadamy, jak się o nie ubiegać.

Wbrew nazwie matczyna emerytura jest świadczeniem nie tylko dla matek. Mogą się o nią ubiegać także ojcowie, którzy wychowali co najmniej czworo dzieci, w przypadku śmierci matki dzieci albo porzucenia dzieci przez matkę. Wnioski można już składać.

Minimum bez składek

Do ubiegania się o rodzicielskie świadczenie uzupełniające będą miały prawo kobiety, które ukończyły 60 lat, i mężczyźni, którzy ukończyli 65 lat, zamieszkujący na terytorium Polski i mający „ośrodek interesów życiowych” na terytorium Polski przez co najmniej dziesięć lat. Prawo to będzie przysługiwało także obywatelom Polski lub osobom, mającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce bądź obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub cudzoziemcom legalnie przebywającym na terytorium Polski. Warunkiem jest nieposiadanie niezbędnych środków utrzymania. Uzyskanie prawa do świadczenia nie będzie natomiast związane z wcześniejszym opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne.

Świadczenie ma stanowić wyraz docenienia kobiet, które z powodu zajmowania się dziećmi nie uzbierały odpowiedniej kwoty składek emerytalnych, które zapewniłby im chociaż minimalną emeryturę. Z tego powodu o świadczenie nie mogą ubiegać się osoby, których sąd pozbawił władzy rodzicielskiej albo ją ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, a także w przypadku długotrwałego zaprzestania wychowania małoletnich dzieci, gdy po przyznaniu świadczenia osoba, która je pobiera, jest tymczasowo aresztowana lub odbywa karę pozbawienia wolności lub przebywa w całodobowych placówkach odwykowych dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.

Trzeba złożyć wniosek

Osoby, które spełniają kryteria, będą mogły złożyć wniosek do prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w celu uzyskania prawa do świadczenia. Wnioski składa się w odpowiednim oddziale ZUS albo KRUS, który następnie zbada sytuację dochodową wnioskodawcy.

Jeśli osoby uprawnione pobierają już świadczenie, ale jest ono niższe od kwoty minimalnej emerytury (1100 zł brutto), to będzie ono uzupełniane do tej kwoty. Jeśli nie mają one prawa do żadnego świadczenia, otrzymają 1100 zł. Kwota ta będzie co roku waloryzowana.

Do wniosku trzeba dołączyć akty urodzenia dzieci, informację o numerach PESEL dzieci oraz oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej oraz innych okolicznościach, których ustalenie jest niezbędne do przyznania świadczenia. W oświadczeniu trzeba zatem potwierdzić informację o urodzeniu i wychowaniu co najmniej czworga dzieci, podać informacje o ewentualnych przerwach w wychowaniu dzieci i ich przyczynie, opisać swoje dochody. Ojcowie ubiegający się o świadczenia powinni wskazać datę zgonu matki dzieci albo datę porzucenia przez nią dzieci albo zaprzestania ich wychowywania przez długi okres.

Można się odwołać

Podane w oświadczeniu informacje warto udokumentować. Przydadzą się tu zaświadczenia z urzędu skarbowego, które potwierdzają źródła osiąganych dochodów lub przychodów oraz ich wysokość, zaświadczenia z miejsca zatrudnienia czy zaświadczenia z urzędu gminy, które potwierdzają rodzaj oraz wielkość posiadanego gospodarstwa rolnego.

Prawo do świadczenia powstaje od pierwszego dnia miesiąca, w którym wydano decyzję, nie wcześniej niż od dnia osiągnięcia wieku emerytalnego.

Jeśli prezes ZUS lub KRUS odmówi przyznania świadczenia, to w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji można zgłosić wniosek do prezesa ZUS lub KRUS o ponowne rozpatrzenie sprawy, a w ciągu 30 dni od doręczenia decyzji zgłosić skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem prezesa ZUS lub KRUS.

Gdy decyzja o wydana po ponownym rozpatrzeniu sprawy nadal będzie odmowna, można złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

 

Prawie Miliard w budżecie

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające jest specjalnym świadczeniem nieskładkowym.

Będzie finansowane z budżetu państwa i ma na celu zapewnienie dochodu osobom, które zrezygnowały z zatrudnienia lub go nie podjęły ze względu na wychowywanie dzieci w rodzinach wielodzietnych, i z tego powodu nie nabyły prawa do emerytury lub ich emerytura jest niższa od najniższej emerytury.

Według szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z nowych przepisów skorzysta ok. 65 tys. osób, które dziś nie mają prawa do emerytury lub renty oraz 20,8 tys. osób, które pobierają świadczenia poniżej poziomu najniższej emerytury. W budżecie państwa na 2019 rok na wypłatę rodzicielskich świadczeń uzupełniających zarezerwowano ponad 801 mln złotych.

Last modified: 6 marca 2019

One Response to :
Jak ubiegać się o świadczenia z programu Mama4+

  1. Ela z Warszawy napisał(a):

    Wszystko ładnie, wszystko pięknie tylko dlaczego mam wrażenie, że kosztem budżetu i ZUS minister Rafalska z MRPiPS chce dofinansować kampanię wyborcza PiS? Dlaczego 4 dzieci? To co lepiej pracować na czarno i brać social z 500+? Ta minimalna emerytura powinna być skalowana raczej w formie dodatkowych składek lub ~~15% świadczenia za każde jedno dziecko.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *