Ile może dorobić emeryt w roku 2018?

Napisane przez | Artykuły, Blog, Poradnik, ZUS

Na podstawie ustawy z 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wydał komunikat, zgodnie z którym od 1 marca 2018 roku do 31 maja 2018 roku wprowadzone zostały nowe limity kwot, do których emeryt lub rencista będzie mógł dorobić. Oczywiście limity te nie dotyczą osób, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny, czyli 60 lat w przypadku kobiet oraz 65 lat w przypadku mężczyzn, które to mogą dorabiać bez ograniczeń.

Ile można dorobić na emeryturze w nowym roku?

Osoby, które jeszcze nie osiągnęły powszechnego wieku emerytalnego, a chcą dorabiać do emerytury, niestety muszą liczyć się z koniecznością przestrzegania obowiązujących ograniczeń. Dodatkowe zarobki mogą bowiem spowodować zawieszenie lub zmniejszenie wysokości pobieranej emerytury.

Co to oznacza w praktyce? Jeśli pobieramy emeryturę, a dodatkowo osiągamy przychody z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, które przekraczają wyznaczony limit, nasze świadczenie emerytalne – w zależności od wysokości przychodu – ulegnie zmniejszeniu o określoną w przepisach kwotę lub też jego wypłata zostanie całkowicie wstrzymana.

Zgodnie z obowiązującymi od 1 marca do 31 maja 2018 roku limitami, „bezpiecznie” możemy do emerytury dorobić do 3 161,68 zł brutto. Wówczas otrzymywane przez nas świadczenie nie ulegnie zmianie i będzie ono wypłacane w kwocie całkowitej.

Jeżeli jednak osiągane przez nas dochody, uzyskiwane na przykład z tytułu umowy o pracę, wyniosą od 3 161,68 zł do 5 871,69 zł brutto, czyli 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, wówczas należne nam świadczenie emerytalne ulegnie zmniejszeniu (maksymalnie o 582,38 zł).

Natomiast jeśli uzyskiwane dochody przekroczą pułap 5 871,69 zł brutto – 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – musimy liczyć się z tym, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych zawiesi wypłacanie należnego nam świadczenia emerytalnego. Wysokość wskazanych kwot ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w odniesieniu do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (w czwartym kwartale 2017 roku wyniosło 4 516,69 zł brutto).

Ile może dorobić rencista?

Limity osiąganych przez emerytów dochodów mają zastosowanie również w odniesieniu do rencistów, a zatem dotyczą osób, które pobierają rentę rodzinną (z zastrzeżeniem, że tylko jedna osoba w rodzinie pobiera takie świadczenie) oraz rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy. W przypadku zmniejszenia renty przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zmniejszeniu o kwotę:

  • 495,06 zł ulega renta rodzinna,
  • 582,38 zł ulega renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
  • 436,82 zł ulega renta z tytuły częściowej niezdolności do pracy.

Dorabianie na emeryturze lub rencie ma również ścisły związek ze źródłem uzyskiwanego dochodu. W praktyce oznacza to, że jeśli dorabiamy na podstawie m.in. umowy o pracę, umowy o pracę nakładczą, umowy agencyjnej i umowy zlecenie, uzyskiwane w ramach tych umów dochody objęte są wówczas wymienionymi limitami.

Podobnie rzecz wygląda, jeśli osiągamy dochody z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej, pracy wykonywanej w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych oraz spółdzielniach kółek rolniczych. Szczegółowe wytyczne dotyczące poszczególnych źródeł, z których dochód będzie liczony w przypadku dorabiania do emerytury lub renty, można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1992 roku.

Dodatkowo do ustalonej kwoty osiąganego dochodu dolicza się również kwoty pobranych zasiłków: macierzyńskiego, opiekuńczego oraz chorobowego. Warto zauważyć, że emeryci i renciści mogą dorabiać bez ograniczeń, jeśli osiągają dochody z tytułu umowy o dzieło lub z tytułu działalności artystycznej.

Emeryt i rencista ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Zakład Ubezpieczeń Społecznych o podjęciu dodatkowej pracy zarobkowej oraz o wysokości osiąganego z tytułu tej pracy dochodu.

Last modified: 28 marca 2018

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *