Firmy zarządzające OFE mogą dzielić się zyskiem

Napisane przez | Artykuły, Blog, OFE, Redakcja Poleca

PTE mogą przeznaczyć na dywidendy do 150 proc. zysku za 2016 i lata ubiegłe. Ale pod pewnymi warunkami – wskazuje Nadzór.

Powszechne towarzystwa emerytalne (PTE) będą mogły przeznaczyć na dywidendy wypłacane z zysku pochodzącego z 2016 r. i z lat ubiegłych do poziomu nieprzekraczającego 150 proc. wysokości zysku osiągniętego w 2016 r., pod warunkiem, że spełni warunki przedstawione przez Komisję Nadzoru Finansowego

Komisja przedstawiła warunki konieczne i zalecane, aby powszechne towarzystwo emerytalne, które będzie podejmować decyzję o wypłacie dywidendy w 2017 r., spełniało równocześnie wszystkie niżej wymienione kryteria:

  • kryterium I – towarzystwo otrzymało ocenę końcową BION za 2015 r. 1 (dobrą) lub 2 (zadowalającą);
  • kryterium II – w 2016 r. towarzystwo nie wykazało niespełnienia ustawowych wymogów kapitałowych;
  • kryterium III – według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. wartość kapitałów własnych towarzystwa, powiększona o wartość Funduszu Gwarancyjnego przypadającą na towarzystwo, stanowiła przynajmniej 1,25 proc. wartości aktywów netto otwartego funduszu emerytalnego zarządzanego przez towarzystwo;
  • kryterium IV – według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. wartość płynnych aktywów towarzystwa, powiększona o wartość Funduszu Gwarancyjnego przypadającą na towarzystwo, stanowiła przynajmniej 1,25 proc. wartości aktywów netto otwartego funduszu emerytalnego zarządzanego przez towarzystwo;
  • kryterium V – towarzystwo otrzymało ocenę cząstkową BION za 2015 r. w obszarze „adekwatność kapitałowa” 1 (dobrą) lub 2 (zadowalającą).

– Powszechne towarzystwo emerytalne spełniające powyższe kryteria powinno ograniczyć wartość dywidendy wypłacanej z zysku pochodzącego z 2016 r. i z lat ubiegłych do poziomu nieprzekraczającego 150 proc. wysokości zysku osiągniętego w 2016 r. Wypłata dywidendy nie może także powodować zmniejszenia wartości kapitału własnego i odpowiednio wartości aktywów płynnych, powiększonych o wartość środków Funduszu Gwarancyjnego przypadającą na towarzystwo, poniżej poziomu określonego w kryterium III i w kryterium IV – napisała KNF.

Ponadto, podejmując decyzję o wypłacie dywidendy towarzystwo powinno uwzględniać dodatkowe potrzeby kapitałowe w perspektywie jednego roku od daty zatwierdzenia przez walne zgromadzenie akcjonariuszy sprawozdania finansowego towarzystwa za 2016 r. Towarzystwo, które zarządza dobrowolnym funduszem emerytalnym powinno także uwzględnić ryzyko związane z tą częścią swojej działalności i jej możliwym wpływem na wynik finansowy, podkreśliła też Komisja.

Last modified: 23 lutego 2018

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *